Najdublje i najduže jame i pećine u svijetu

Najduže pećine u Dinaridima
Najduže pećine svijeta
Najdublje pećine svijeta
Najveće pećinske vertikale


    Napomena: U tabelama o najdužim pećinama u Dinaridima i svijetu nijesu ažurirana najnovija istraživanja u Crnoj Gori.